Ochrona danych osobowych 

 

 

Realizując obowiązek wynikający z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  Administrator Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, uprzejmie informuje:

 

a) Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Trzebnicki, którego siedziba mieści się w Trzebnicy (55-100) przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, nr tel. kontaktowego 713-879-501;

b) Administrator Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. - Inspektor Ochrony Danych Osobowych) Starostwa Powiatowego w Trzebnicy dostępny jest pod adresem: a.kania@powiat.trzebnica.pl lub pod nr telefonu 713-879-578;

c) odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy będą wyłącznie podmioty wskazane we wnioskach interesantów bądź w przepisach prawa, na podstawie których rozpatrywana jest dana sprawa;

d) podanie danych osobowych przez interesanta/wnioskodawcę/stronę postępowania jest wymogiem niezbędnym (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej) dla podjęcia wnioskowanych/żądanych czynności,

e) niepodanie przez interesanta/wnioskodawcę/stronę postępowania danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku, sprawy bez rozpoznania (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej).

 

Administrator Danych Osobowych informuje również, że interesanci Starostwa każdorazowo powinni zostać poinformowani :

a) o celu zbierania danych osobowych i dobrowolności ich podania;

b) o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy;

c) o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

d) o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także o prawie do przenoszenia tych danych;

e) o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie co skutkować będzie zamknięciem sprawy (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej).

f) o prawie do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych, na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej, a udostępniany zainteresowanym przez sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego administratora danych. Wgląd w rejestr następuje we wskazanej wyżej siedzibie Administratora Danych Osobowych.

 


Liczba odwiedzin : 612
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Borowiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Kania
Czas wytworzenia: 2018-03-30 13:15:34
Czas publikacji: 2018-03-30 13:25:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak