Nieodpłatna Pomoc Prawna 

 

Szanowni  Państwo
Mieszkańcy Powiatu Trzebnickiego

Uprzejmie informujemy, że od 2 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy  przy ul. Leśnej 1 został uruchomiony Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez adwokatów i radców prawnych.

Porady prawne udzielane są w dniach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00

Ponadto serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez organizację pozarządową, które działają w następujących miejscowościach:

 

1. Gmina Oborniki Śląskie - ul. Parkowa , 55-120 Oborniki Śląskie

Godziny przyjęć:
Poniedziałek - 14.00 - 19.00
Piątek - 14.00 - 19.00

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Pęgowie, ul. Poprzeczna 18, 55-120 Pęgów Śląskie

Godziny przyjęć:
Wtorek - 14.00 - 16.00
Czwartek - 16.00 - 18.00
Sobota - 10.00 - 14.00
 
3. Biblioteka Miejska w Żmigrodzie, ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród
 
Godziny przyjęć:
Poniedziałek - 8.00 - 12.00
Wtorek - 12.00 - 14.00
Czwartek - 8.00 - 12.00
 
4. Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor, ul. Żmigrodzka 39, 55-110 Prusice

Godziny przyjęć:
Poniedziałek - 12.00 - 16.00
Wtorek - 14.00 - 16.00
Czwartek - 12.00 - 16.00


Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest obywatelom według nowych przepisów.

Z takiej pomocy skorzystać będzie mógł znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych. Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W jaki sposób jest to weryfikowane? Bardzo prosto - wystarczy pisemnie oświadczyć, że nie stać nas na płatną pomoc prawnika. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

W ramach bezpłatnej pomocy prawnik podczas spotkania poinformuje nas o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym. Zgodnie z ustawą prawnik powinien też wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego.

Możliwe jest także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym, z wyłączeniem jednak pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym. Prawnik poinformuje także o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - to nowa forma pomocy. Obejmuje ono poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nowością jest także możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji. Bezpłatna mediacja obejmuje poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie udzielania porad prawnych/obywatelskich osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się - może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2017.2030 z późn. zm.)

 

Liczba odwiedzin : 774
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Opałka
Osoba odpowiedzialna za informację : Robert Borczyk
Czas wytworzenia: 2019-01-11 07:58:18
Czas publikacji: 2019-01-15 11:46:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak