Informacje podstawowe 

 

 

 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WEJŚCIA W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO

Realizując obowiązek wynikający z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administrator Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, uprzejmie informuje, że:
a) Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Trzebnicki, którego siedziba mieści się w Trzebnicy (55-100) przy ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6, nr tel. kontaktowego 713-879-501;
b) Od 25.05.2018 r. - Inspektor Ochrony Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Trzebnicy dostępny jest pod adresem: a.kania@powiat.trzebnica.pl lub pod nr telefonu 713-879-578;
c) odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy będą wyłącznie podmioty wskazane we wnioskach interesantów bądź w przepisach prawa, na podstawie których rozpatrywana jest dana sprawa;
d) podanie danych osobowych przez interesanta/wnioskodawcę/stronę postępowania jest wymogiem niezbędnym (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej) dla podjęcia wnioskowanych/żądanych czynności;
e) niepodanie przez interesanta/wnioskodawcę/stronę postępowania danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku, sprawy bez rozpoznania (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej).
Administrator Danych Osobowych informuje również, że interesanci Starostwa każdorazowo powinni zostać poinformowani :
a)
o celu zbierania danych osobowych i dobrowolności ich podania;

b) o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy;
c) o przysługującym im prawie do żądania dostępu do danych osobowych i prawie do ich sprostowania;
d) o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz o prawie do przenoszenia danych (tylko, jeżeli przepis szczególny tak stanowi);
e) o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;
f) o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie co skutkować będzie zamknięciem sprawy (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej);
g) o prawie do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W Starostwie Powiatowym w Trzebnicy prowadzony jest w oparciu o treść art. 30 RODO - Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej, a udostępniany zainteresowanym przez sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego administratora danych. Wgląd do rejestru można uzyskać we wskazanej wyżej siedzibie Administratora Danych Osobowych.

 
 

Adres Korespondencyjny Urzędu:
Podmiot: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Adres: ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

Dane Kontakowe:
Telefon: 71 387 95 01
Fax: 71 312 01 11
Email: powiat@powiat.trzebnica.pl
Adress www: Kliknij
Adress esp: Kliknij

ePUAP: /s9w6dl6a8n/SkrytkaESP

Wydział Komunikacji:
Prawo jazdy: 71 387 95 26
Rejestracja: 71 387 95 27

 

Godziny Otwarcia:

 Urząd czynny:
 - w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30;
 - w środę w godzinach od 7:30 do 16:00;
 - w piątek w godzinach od 7:30 do 15:00.

Godziny obsługi klienta w Wydziale Komunikacji:

- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 7:45 do 15:00;
- w środę w godzinach od 7:45 do 15:30;
- w piątek w godzinach od 7:45 do 14:30.

Dodatkowe Dane:
NIP: 915-15-23-775
Regon:931952330

 

 

   

 

 

Liczba odwiedzin : 265095
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Osoba wprowadzająca informację : Adrian Kapelańczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioleta Szurkawska
Czas wytworzenia: 2016-03-01 14:17:37
Czas publikacji: 2019-01-02 14:08:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak