Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów uprzejmie informuje, że w czasie jego nieobecności Konsumenci mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej instytucji, których wykaz umieszczony jest poniżej.

 
 
Powiatowy Rzecznik  Konsumentów

Artur Kania 

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6

tel:  71 387 95 78
e.mail.
a.kania@powiat.trzebnica.pl
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00.
 

 

Poniżej (na dole strony) prezentowane są dane podmiotów świadczących nieodpłatną pomoc konsumentom
w przypadku nieobecności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 

Informujemy, że dyżury Rzecznika Konsumentów, uzgodnione z władzami trzech gmin, są stałe i odbywać się będą w następujący sposób:

1.       Dyżur w Gminie Wisznia Mała – w każdy pierwszy wtorek miesiąca,

2.       Dyżur w Żmigrodzie – w każdy drugi czwartek miesiąca,

3.       Dyżur w Zawonii – w każdą trzecią środę miesiąca.

 


Kompetencje powiatowego rzecznika konsumentów:

 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.
 6. prowadzenie edukacji konsumenckiej
 7. możliwość wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowania, za ich zgodą, do toczącego się postępowania o wykroczenia na szkodę konsumentów,

Inne niezbędne informacje:
 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. oochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229 t.j.)
 2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego.
 3. Rzecznik nie dysponuje środkami, za pomocą których mógłby wymusić na przedsiębiorcy spełnienie roszczeń konsumenta. Rzecznik nie ma również kompetencji do przeprowadzenia postępowania dowodowego (brak uprawnień kontrolnych oraz brak możliwości powołania rzeczoznawcy).
 4. Jeśli przedsiębiorca odrzuci argumenty przedstawione przez rzecznika, konsumentowi – dla dalszego dochodzenia roszczeń – pozostaje droga sądowa.
 5. Należy pamiętać, że prowadzona przez rzecznika mediacja nie przerywa biegu przedawnienia. Decydując się na złożenie sprawy w sądzie konsument powinien pamiętać, że roszczenia dotyczące:
 • usunięcia wady lub wymiany rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż przed upływem dwóch lat od  momentu zakupu reklamowanego towaru.
 • umów o dzieło - przedawniają się w terminie dwóch lat od wydania dzieła.
       6. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Trzebnicy rozpatruje wnioski w kolejności wpływu.
       7. Mieszkańcy Powiatu Trzebnickiego zgłaszający się do Rzecznika po poradę nie są obowiązani do składania jakichkolwiek oficjalnych wniosków.
       8. Zgłoszenie sprawy może nastąpić w dowolnej formie. 
       9. Każda osoba może pozostać anonimową.
      10. W przypadku prośby o wystąpienie Rzecznika do Sprzedawcy-Przedsiębiorcy należy złożyć wniosek na piśmie.
     W sytuacji gdy konsument zainteresowany jest bezpośrednią pomocą Rzecznika polegająca na wystąpieniu w jego imieniu do sprzedawcy, czy przedsiębiorcy bądź   przygotowaniu pozwu, winien dostarczyć kopie dokumentów, np.:
1) dowód zawarcia umowy (paragon),
2) dokumenty stwierdzające fakt zgłoszenia reklamacji,
3) karta gwarancyjna.

Wzory pism do wykorzystania:
2.  Pismo do sprzedawcy po 14 dniach (35 KB) – w przypadku braku odpowiedzi na reklamację,
4.  Pozew (95.5 KB) – przykład, 

  


 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Trzebnicy informuje, że w przypadku nieobecności Rzecznika w Biurze, bezpłatne porady dla konsumentów są udzielane:

1. INFOLINIA KONSUMENCKA tel.: 801-440-220; 22-290-89-16;
Inforlinia jest prowadzona przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00, opłata wg taryfy operatora.
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/

2. Federacja Konsumentów – www.federacja-konsumentow.org.pl
porady meilowe: porady@dlakonsumetow.org.pl

Federacja Konsumentów we Wrocławiu
wrocław@federacja-konsumentow.org.pl
ul. Piłsudskiego 95; 50-014 Wrocław
tel: 71-344-19-97

3. "STOWARZYSZENIE DLA POWIATU"

55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2;

tel.  (71) 317 56 46 wew. 244
tel. bezp. (71) 396 89 34
fax (71) 317 56 49
www.powiat-sredzki.pl/stowarzyszenie
sdp@powiat-sredzki.pl

4. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich www.skp.pl
Numer infolinii: 800-007-707 godz. 8.00 - 17.00

5. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu www.wiih.ibip.wroc.pl
ul. Ofiar oświęcimskich 15A ; 50-069 Wrocław
tel: 71-344-20-38; 71-344-20-39

6. Centrum Informacji Konsumenckiej www.uke.gov.pl
porady dot. usług telekomunikacyjnych  i internetowych
ul. Traugutta 1/7;   50-449 Wrocław
tel: 71-348-86-55
oraz
ul. Kasprzaka 18/20;    01-211 Warszawa
tel: 22-534-91-74   i   801-900-853

7. Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego www.skef.pl
porady dot. zadłużenia.
odfik-wroclaw@skef.pl
ul. Powstańców Śl. 1/104  ;   53-332 Wrocław
tel: 71-341-05-56

8. Rzecznik Finansowy: https://rf.gov.pl/
Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa
tel. 22 333 73 26, 22 333 73 27

9. Europejskie Centrum Konsumenckie www.konsument.gov.pl
porady nt. praw konsumenckich w UE –spory transgraniczne.
ul. Powstańców Warszawy 1  ;  00-950 Warszawa
tel: 22-55-60-118

10. Punkt informacyjny dla odbiorców Paliw i Energii
dks@ure.gov.pl
Urząd Regulacji Energetyki ul. Chłodna  64; 00-872 Warszawa, z dopiskiem Punkt Informacyjny dla Odbiorców Paliw i Energii,
fax: 22-378-11-54
oraz Wrocław  tel: 71-780-38-20


Informacje, porady na temat praw konsumenckich znajdują się także na stronach www.uokik.gov.pl w zakładce: Konsumenci oraz www.prawakomsumenta.uokik.gov.pl

W przypadkach wyjątkowych, bardzo pilnych, dot. pism procesowych kontaktować się z Sekretarzem Powiatu.

 

Ważne informacje dotyczące ochrony danych osobowych konsumentów:

1.Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Trzebnicki, którego siedziba mieści się w Trzebnicy (55-100) przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6;

2. Inspektor Ochrony Danych (Administrator Bezpieczeństwa Informacji) Starostwa Powiatowego w Trzebnicy dostępny jest pod adresem” a.kania@powiat.trzebnica.pl lub nr telefonu 713-879-578;

3. Odbiorcami danych osobowych będą przedsiębiorcy wskazani we wniosku do rzecznika konsumentów;

4. Podanie danych osobowych przez Konsumenta jest wymogiem niezbędnym dla  podjęcia czynności przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów, który wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów wskazanych w ust 1.

5. Niepodanie przez konsumenta danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

6. Składając wniosek do Powiatowego Rzecznika Konsumentów, każdorazowo konsument jest informowany o:

a) o celu zbierania danych osobowych i dobrowolności ich podania;

b) okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy;

c) o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, o prawie do ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania;

d) o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

e) o prawie do wycofania wniosku w dowolnym momencie co skutkować będzie zamknięciem sprawy.

f) o prawie do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

 
Liczba odwiedzin : 905
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Osoba wprowadzająca informację : Artur Kania
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Kania
Czas wytworzenia: 2015-04-17 11:48:56
Czas publikacji: 2019-02-12 13:13:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak