Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

 

 

Powiatowy Rzecznik  Konsumentów

Artur Kania 

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
ul. Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6

tel:  71 387 95 78
e.mail.
a.kania@powiat.trzebnica.pl
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00.
 
Informujemy, że w dniach 26 września - 04 października 2016 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Trzebnicy będzie przebywać na urlopie.
 

Informujemy, że dyżury Rzecznika Konsumentów, uzgodnione z władzami trzech gmin, są stałe i odbywać się będą w następujący sposób:

1.       Dyżur w Gminie Wisznia Mała – w każdy pierwszy czwartek miesiąca,

2.       Dyżur w Żmigrodzie – w każdy drugi czwartek miesiąca,

3.       Dyżur w Zawonii – w każdą trzecią środę miesiąca.


Kompetencje powiatowego rzecznika konsumentów:

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.
  6. prowadzenie edukacji konsumenckiej
  7. możliwość wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowania, za ich zgodą, do toczącego się postępowania o wykroczenia na szkodę konsumentów,


Mieszkańcy Powiatu Trzebnickiego zgłaszający się do Rzecznika po poradę nie są obowiązani do składania jakichkolwiek oficjalnych wniosków. Zgłoszenie sprawy może nastąpić w dowolnej formie. Większość spraw zgłaszanych rzecznikowi kończy się udzieleniem porady. Każda osoba może pozostać anonimową.

Jednak w przypadku prośby o wystąpienie Rzecznika do Sprzedawcy-Przedsiębiorcy należy złożyć wniosek na piśmie.
W sytuacji gdy konsument zainteresowany jest bezpośrednią pomocą Rzecznika polegająca na wystąpieniu w jego imieniu do sprzedawcy, czy przedsiębiorcy bądź przygotowaniu pozwu, winien dostarczyć kopie dokumentów, np.:
1) dowód zawarcia umowy (paragon),
2) dokumenty stwierdzające fakt zgłoszenia reklamacji,
3) karta gwarancyjna.

Wzory pism do wykorzystania:

1.   Reklamacja towaru (35 KB),

2.  Pismo do sprzedawcy po 14 dniach (35 KB) – w przypadku braku odpowiedzi na reklamację,

3.   Wezwanie przedsądowe (27 KB),

4.  Pozew (95.5 KB) – przykład, 

5.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (22.5 KB),

6.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (22.5 KB),

7.  Wniosek składany do Rzecznika (28.5 KB).

8. Reklamacja - od. 25.12.14 r (29 KB)

9. Reklamacja - od 25.12.14 r - po 14 dniach (29 KB)

10. Oświadczenie - od 25.12.14 r - o odstąpieniu od umowy (28 KB)

  


 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Trzebnicy informuje, że w przypadku nieobecności Rzecznika w Biurze, bezpłatne porady dla konsumentów są udzielane:

1. Federacja Konsumentów – www.federacja-konsumentow.org.pl
porady meilowe: porady@dlakonsumetow.org.pl

Federacja Konsumentów we Wrocławiu
wrocław@federacja-konsumentow.org.pl
ul. Piłsudskiego 95; 50-014 Wrocław
tel: 71-344-19-97

2. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich www.skp.pl
Numer infolinii: 800-007-707 godz. 8.00 - 17.00

3. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu www.wiih.ibip.wroc.pl
ul. Ofiar oświęcimskich 15A ; 50-069 Wrocław
tel: 71-344-20-38; 71-344-20-39

4. Centrum Informacji Konsumenckiej www.uke.gov.pl
porady dot. usług telekomunikacyjnych  i internetowych
ul. Traugutta 1/7;   50-449 Wrocław
tel: 71-348-86-55
oraz
ul. Kasprzaka 18/20;    01-211 Warszawa
tel: 22-534-91-74   i   801-900-853

5. Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego www.skef.pl
porady dot. zadłużenia.
odfik-wroclaw@skef.pl
ul. Powstańców Śl. 1/104  ;   53-332 Wrocław
tel: 71-341-05-56

6. Rzecznik Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl
Al. Jerozolimskie 44 ; 00- 024 Warszawa
tel: 22-333-73-26;  22-333-73-27  i następne końcówki 28;29

7. Europejskie Centrum Konsumenckie www.konsument.gov.pl
porady nt. praw konsumenckich w UE –spory transgraniczne.
ul. Powstańców Warszawy 1  ;  00-950 Warszawa
tel: 22-55-60-118

8. Punkt informacyjny dla odbiorców Paliw i Energii
dks@ure.gov.pl
Urząd Regulacji Energetyki ul. Chłodna  64; 00-872 Warszawa, z dopiskiem Punkt Informacyjny dla Odbiorców Paliw i Energii,
fax: 22-378-11-54
oraz Wrocław  tel: 71-780-38-20


Informacje, porady na temat praw konsumenckich znajdują się także na stronach www.uokik.gov.pl   w zakładce: Konsumenci oraz www.prawakomsumenta.uokik.gov.pl

W przypadkach wyjątkowych, bardzo pilnych, dot. pism procesowych kontaktować się z Sekretarzem Powiatu.

 

 

Liczba odwiedzin : 474
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Osoba wprowadzająca informację : Adrian Kapelańczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Kania
Czas wytworzenia: 2015-04-17 11:48:56
Czas publikacji: 2016-09-23 07:40:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak